Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2012

vizirek
9153 b599 500
Pierwsza short-story Stefana przelana z głowy na ekran.
Reposted fromstefans stefans
vizirek
Reposted fromsilv silv
vizirek
9201 1723
Reposted fromsmifolek smifolek
vizirek
9226 31bd
Reposted fromconciencia conciencia
vizirek
Po co mam czas tracić na mówienie do ściany, ściana i tak zawsze swoje wie...
— Indios Bravos
Reposted frommisery misery

June 02 2012

vizirek
6948 c931 500
vizirek
6923 22dc
Visual control of tan. No more coal scratching...
Reposted fromEusters Eusters
vizirek
Reposted fromlone lone
vizirek
Reposted fromlone lone
vizirek
Lubię ten stan, kiedy śmieje się do telefonu i wiem, że jest zajebiście.
Reposted fromnienormalnie nienormalnie
vizirek
7093 3f4c
vizirek
Reposted fromsunwalk sunwalk
vizirek
Reposted fromsunwalk sunwalk
vizirek
7185 25eb
Reposted fromOlaga Olaga
vizirek
7188 c60a
Reposted fromszapoklak szapoklak
vizirek
7225 74fc 500
Reposted fromMalyszeq Malyszeq
vizirek
Jaki tam bajzel... To zupa. Tu jest wszystko, co w Tobie siedzi.
Kto planuje swoją zupę, żeby ładnie wyglądała, oszukuje sam siebie.
— Jaskier
Reposted fromgeralt geralt
vizirek
7257 fabd 500
Reposted fromSucharski Sucharski
vizirek
7302 c231 500
Reposted fromMalyszeq Malyszeq
vizirek
Recovery Mission
Reposted fromsee-you-in-space see-you-in-space
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl